Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser version 3.0 er gældende fra 2/5 2018, og er formuleret og udarbejdet af Brockstedt-Kaalund Advokater.

Nærværende vilkår gælder for aftaler der indgås med WEBSHIPPER ApS.

» Hent Vilkår og Betingelser i PDF format

1. Om WEBSHIPPER ApS

 1.1. Aftalen indgås mellem dig/jer (i det følgende benævnt ”kunden”) og WEBSHIPPER ApS, cvr. nr. 35668934, Lyngbygade 8, 8600 Silkeborg. Mail: info@Webshipper.com, tel. + 45 7199 3801.

2. Om WEBSHIPPER og licensrettigheder, samt brug af kunden som reference

2.1. WEBSHIPPER er et online abonnementsbaseret system til automatisering af fragtprocesser for afsendersiden.

2.2. Systemet er baseret på, at WEBSHIPPER ApS’ systemer online modtager kundens systemers data/input vedrørende forsendelser, alt med henblik på videre automatisering/håndtering af kundens fragtprocesser, herunder bl.a. kommunikationen med og booking hos kundens fragtleverandører, generering af pakkelabel (label med forsendelsesoplysninger som kunden påsætter pakkerne).

2.3. Som kunde har du købt et af følgende abonnementer hos WEBSHIPPER ApS:

BUSINESS

PRO

PRO PLUS

ENTERPRISE

UNLIMITED

De 4 første abonnementer er baseret på et max. antal forsendelser pr. 30 dage og der opgraderes automatisk til det næste i rækken, ved overskridelse af antallet (se nærmere nedenfor under afsnit 5).

Nærværende vilkår gælder for alle 5 typer abonnement, såvel som for gratis prøveabonnementer (idet gratis prøveabonnementer dog i sagens natur er gratis).

For nærmere beskrivelse af, hvad der er inkluderet i de enkelte abonnementstyper, se nedenfor under pkt. 3. 

2.4. Det præciseres, at kunden udelukkende har en licens til at anvende den med WEBHIPR løsningen forbundne software, så længe abonnementet på WEBSHIPPER systemet/platformen løber. 

2.4.1. Alle rettigheder til systemet og den hermed forbundne software(+ evt. hardware) tilkommer WEBSHIPPER ApS.

2.4.2. Abonnementet og den tilhørende licens kan ikke overdrages til 3. mand af kunden og softwaren må ikke anvendes på enheder som ikke ejes/kontrolleres af kunden.

2.4.3.  Kunden må ikke kopiere, dekompilere, udføre reverse engineering, skille ad, forsøge at udvinde kildekoden af, modificere eller lave afledte værker af den til abonnementet hørende software, opdateringer eller dele heraf. Forsøg på dette er brud på WEBSHIPPER ApS’ rettigheder.

2.5.  Kunden accepterer at WEBSHIPPER ApS kan opsamle og bruge teknisk (ikke personhenførebare) data og relateret information, inklusiv, men ikke begrænset til, information om kundens enheder, system og software, med henblik på at gennemføre opgraderinger, forbedre produktet, produkt support eller andre ydelser. Vedr. personhenførebare data henvises til afsnit 9.

2.6. Kunden accepterer at WEBHIPR ApS må bruge kundens logo/navn på alle hjemmesider, der ejes af WEBSHIPPER ApS, dog udelukkende i referencemæssig sammenhæng.

3. Om de enkelte abonnementer og om max. antal forsendelser

3.1. BUSINESS

3.1.1. I et BUSINESS abonnement er inkluderet:

Op til 250 forsendelser for hver 30 dages løbetid af abonnementet, til en fast abonnementspris pr. 30 dage. 

Ekstra forsendelser i løbet af de 30 dage faktureres til en fast pris pr. forsendelse.

3.2. PRO

3.2.1. I et PRO abonnement er inkluderet:

Op til 750 forsendelser for hver 30 dages løbetid af abonnementet, til en fast abonnementspris pr. 30 dage. 

Ekstra forsendelser i løbet af de 30 dage faktureres til en fast pris pr. forsendelse.

3.3. PRO PLUS

3.3.1. I et PRO PLUS abonnement er inkluderet:

Op til 2000 forsendelser for hver 30 dages løbetid af abonnementet, til en fast abonnementspris pr. 30 dage. 

Ekstra forsendelser i løbet af de 30 dage faktureres til en fast pris pr. forsendelse.

3.4. ENTERPRISE

3.4.1 I et ENERPRISE abonnement er inkluderet:

Op til 5000 forsendelser for hver 30 dages løbetid af abonnementet, til en fast abonnementspris pr. 30 dage. 

Ekstra forsendelser i løbet af de 30 dage faktureres til en fast pris pr. forsendelse.

3.5. UNLIMTIED

3.5.1. I et UNLIMITED abonnement er inkluderet:

Et ubegrænset antal forsendelser pr. 30 dages løbetid af abonnementet, til en aftalt pris pr. forsendelse.

Der vil være aftalt et minimums antal forsendelser pr. 30 dages kontraktløbetid, ved et UNLIMITED abonnement, som faktureres uanset om det er opbrugt.

4. Fakturering og faktureringsperioder

4.1. BUSINESS, PRO, PRO PLUS og ENTERPRISE abonnementer faktureres bagud med 90 dages faktureringsperioder. Dagen efter udløb af hver 90 dages abonnementsløbetid, udsendes/genereres således faktura vedr. de forudgående 90 dages abonnement (samt vedr. evt. tilkøb i perioden).

4.2. UNLIMITED abonnementer faktureres bagud med 30 dages faktureringsperioder. Dagen efter udløb af hver 30 dages abonnementsløbetid, udsendes således faktura vedr. de forudgående 30 dages abonnement (samt vedr. evt. tilkøb i perioden).

4.3. Bemærk at faktureringsperioderne har betydning for beregning af opsigelsesvarslet efter pkt. 6.4.

5. Vedr. overskridelse af max. antal forsendelser og ikke opnåelse af min. antal forsendelser

5.1. Overskrides max. antal forsendelser pr. 30 dage i en 30 dages periode på et givent abonnement (BUSINESS, PRO, PRO PLUS og ENTERPRISE) opgraderes abonnementet automatisk til det næste abonnement i rækken.

5.2. Dvs. ved overskridelse af max. antal forsendelser pr. 30 dage på BUSINESS, opgraderes automatisk til PRO, ved overskridelse af max. antal forsendelser pr. 30 dage på PRO, opgraderes automatisk til PRO PLUS, ved overskridelse af max. antal forsendelser pr. 30 dage på PRO PLUS, opgraderes automatisk til ENTERPRISE og ved overskridelse af max. antal forsendelser pr. 30 dage på ENTERPRISE, opgraderes automatisk til UNLIMITED.

5.3. Det abonnement, der automatisk opgraderes til efter pkt. 5.1 / 5.2, begynder at løbe fra og med dagen, hvor max. antal forsendelser pr. 30 dage på ”det gamle” abonnement er overskredet og nye faktureringsperioder (90/30 dages perioder, afhængigt af abonnementet jfr. afsnit 4) for det abonnement, der opgraderes til, løber ligeledes fra og med dagen, hvor max. antal forsendelser blev opnået på ”det gamle” abonnement.

5.4. Ved opgradering grundet opnåelse af max. antal forsendelser, 0 stilles antallet af forsendelser og der udstedes afsluttende faktura på ”det gamle” abonnement. Det præciseres i den forbindelse, at der betales fuld abonnementspris på ”det gamle” abonnement for den 30 dages periode, hvori max. antal forsendelser blev opnået på ”det gamle” abonnement, uanset at 30 dages perioden ikke var udløbet, idet betalingen pr. 30 dage netop modsvarer et max. antal forsendelser som blev opnået.

5.5. Ved opgradering af abonnementet grundet overskridelse af max. antal forsendelser, er det fremadrettet faktureringsperioderne på ”det nye” abonnement, der danner grundlag for beregning af opsigelsesvarslet efter pkt. 6.4 og tilsvarende ved efterfølgende opgraderinger.

5.5.1. Ved opgradering af abonnementet grundet overskridelse af max. antal forsendelser pr. 30 dages periode, begynder der ikke at løbe en ny uopsigelighedsperiode efter pkt. 6.3.  – Uopsigelighedsperioden regnes fortsat fra accepten af den oprindelige abonnementsaftale.

5.6. Ved ikke-opnåelse af min. antal forsendelser pr. 30 dages periode i et UNLIMITED abonnement (forbrugsafregnet abonnement), betaler kunden en abonnentspris svarende til prisen for min. antal forsendelser, for den pågældende 30 dages periode.  

6. Varighed og opsigelse

 6.1. Abonnementet begynder at løbe fra den dag WEBSHIPPER ApS modtager kundens accept af abonnementsaftalen. Ved prøveabonnement begynder abonnementet at løbe fra kundens aktivering af prøveabonnementet.

 6.2. BUSINESS, PRO, PRO PLUS, ENTERPRISE og UNLIMITED abonnementer løber indtil de er opsagt af en af parterne efter nedenstående bestemmelser, ved udløbet af det angivne opsigelsesvarsel. Bemærk dog uopsigelighedsperioden.  Prøveabonnementer udløber automatisk ved prøveabonnementets udløb.  

 6.3. Abonnementet er UOPSIGELIGT fra kundens side i de første 360 dages abonnementsperiode. Dvs. opsigelse kan ikke afgives af kunden, før abonnementet har været i kraft i 360 dage. 

6.4. Efter uopsigelighedsperiodens udløb, kan abonnementet opsiges af kunden med et varsel svarende til perioden frem til den aktuelle faktureringsperiodes udløb + 90 dage.

Eks. Et BUSINESS abonnement opsiges (efter uopsigelighedsperiodens udløb) af kunden på et tidspunkt, hvor der er 35 dages løbetid tilbage af en given 90 dages faktureringsperiode: Abonnementet ophører ved udløbet af de 25 dage i den aktuelle faktureringsperiode + 90 dage, dvs. abonnementet ophører 125 dage efter opsigelsen er kommet frem til WEBSHIPPER ApS.  

6.5. WEBSHIPPER ApS kan altid opsige abonnementet med et varsel svarende til den aktuelle faktureringsperiodes udløb + 90 dage.

6.6. Opsigelse skal fra begge parters side ske skriftligt (mundtlig opsigelse er ikke en gyldig opsigelse) og opsigelsesvarslet regnes fra den dag, opsigelsen er kommet frem til modtageren.  

7. Priser og særaftaler

7.1. Den løbende abonnementspris og prisen på evt. tilkøb, fremgår af selve hovedaftalen/den individuelle aftale, som nærværende vilkår er en del af.

7.2. I det omfang en kunde i en abonnementsperiode ønsker at tilkøbe ydelser, der ikke er inkluderet i abonnementsprisen og som ikke er særskilt prissat i aftalen i forvejen, aftales prisen konkret med WEBSHIPPER ApS inden arbejdet igangsættes af WEBSHIPPER ApS.

7.3. Ved overskridelse af max. antal forsendelser pr. 30 dage (for de abonnementer, som opererer med et max antal forsendelser), overgår abonnementet til den opgraderede abonnementstype jfr. afsnit 5 og kunden skal fremadrettet betale den abonnementspris, som fremgår af WEBSHIPPER ApS’ prisliste på www.Webshipper.dk/priser/ på opgraderingstidspunktet, vedr. det opgraderede abonnement.

7.3.1. Ved opgradering af abonnementet til UNLIMITED fastsættes en fast pris pr. forsendelse basseret på kundens forsendelsesvolumen

7.4. Alle priser er angivet ex. moms, medmindre andet fremgår  og alle transaktioner som betales med kreditkort eller debetkort tilføjes et gebyr svarende til gebyret som betales til Teller/nets. Alle betalinger som foretages via bank vil blive pålagt et gebyr på 50 kr.

8. Ansvar / mangler

8.1. WEBSHIPPER ApS yder ingen garanti. WEBSHIPPER ApS begrænser sit ansvar således, at WEBSHIPPER ApS erstatningsansvar overfor kunden aldrig kan overstige det vederlag som kunden har betalt for kundens abonnement, og under alle omstændigheder maksimalt kr. 10.000.

8.2. WEBSHIPPER ApS bærer – uanset graden af uagtsomhed - intet ansvar for nogen form for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, avancetab, tidstab, tab af data, tab af goodwill, manglende opnåelse af forventede besparelser m.v.

8.3. WEBSHIPPER ApS er berettiget til at lade afhjælpning/omlevering foretage af servicepartnere.

9. Persondataretlige bestemmelser. - Om forholdet mellem kunden som Dataansvarlig og WEBSHIPPER ApS som databehandler

9.1. Abonnementet kunden har hos WEBSHIPPER ApS er en platform til automatisering af fragtprocesser for kunden og som naturligt led heri, behandler WEBSHIPPER ApS diverse persondata på kundens vegne. Det drejer sig om data vedrørende kundens kunder, dvs. data vedr. de personer, som er modtagere af forsendelserne.

Nærværende afsnit 9, vedrører forholdet mellem den Dataansvarlige (kunden) og Databehandleren (WEBSHIPPER ApS), i forbindelse med de persondataretlige regler

9.2 De behandlede personoplysninger.

9.2.1. Databehandleren har som led i abonnementet adgang til, på den Dataansvarliges vegne, at behandle:

Navn og adresse på de personer, der skal modtage forsendelserne.

Oplysninger om den enkelte type sendte vare og varens værdi/pris.

9.3. Formålet med persondatabehandlingen og omfang.

9.3.1 I naturlig sammenhæng med Databehandlerens status af leverandør af en abonnementsbaseret løsning til håndtering af den Dataansvarliges fragtprocesser, opbevarer Databehandleren oplysningerne, ligesom Databehandleren udveksler oplysningerne med relevante 3. parter i form af de fragtfirmaer den Dataansvarlige benytter og evt. toldmyndigheder (såfremt forsendelserne er grænseoverskridende).

9.3.2. Formålet med persondatabehandlingen er håndtering af den Dataansvarliges fragtprocesser.

9.3.3. Det præciseres, at Databehandleren alene må behandle personoplysningerne, i det omfang det er nødvendigt for driften af den Dataansvarliges WEBSHIPPER abonnement hos Databehandleren og/eller såfremt gældende lovgivning pålægger Databehandleren at behandle oplysningerne i øvrigt.

9.3.4. Det præciseres, at fragtfirmaerne persondata videregives til som led i nærværende aftale, er den Dataansvarliges (kundens) Databehandlere og ikke WEBSHIPPER ApS’ Databehandlere. - WEBSHIPPER ApS har alene en formidlende funktion i den forbindelse.

9.4. Databehandlerens forpligtelser

9.4.1. Databehandleren må alene behandle de omhandlede personoplysninger i overensstemmelse med den Dataansvarliges instruks. - Det vil sige den instruks der ligger i WEBSHIPPER løsningen, gående ud på, at Databehandleren skal håndtere fragtprocesser for den Dataansvarlige.

9.4.2. Databehandleren er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivning og skal omgående underrette den Dataansvarlige, såfremt en instruks fra den Dataansvarlige efter Databehandlerens mening, er i strid med persondataforordningen eller dansk persondataret i øvrigt.

9.4.3. Databehandleren skal anvende passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at sikre, at personlysningerne ikke tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen, herunder skal Databehandleren iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige efter persondataforordningens artikel 32.

9.4.4. Databehandleren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at give den Dataansvarlige meddelelse om brud på datasikkerheden. Databehandleren skal i den forbindelse oplyse den Dataansvarlige om:

  • Karakteren af bruddet på sikkerheden.
  • Om muligt typen og antallet af berørte registrerede samt typen af berørte personoplysninger og antallet af berørte registreringer af persondataoplysninger.
  • De foranstaltninger som Databehandleren har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.
  • De sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden.

9.4.5. Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

9.4.6 Databehandleren skal fremkomme med alle de oplysninger, der er nødvendige for at påvise, at Databehandleren overholder persondataforordningens artikel 28, herunder skal Databehandleren give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den Dataansvarlige eller anden revisor, som er bemyndiget af den Dataansvarlige. Det præciseres at inspektioner/revisioner i enhver henseende sker for den Dataansvarliges regning.

9.4.7. Databehandleren skal sikre/påse, at de personer, der hos Databehandleren er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

9.4.8. Hvis en registreret anmoder Databehandleren (normalt vil sådanne anmodninger blive fremsat overfor den Dataansvarlige) om adgang til og indsigt i den pågældendes personoplysninger, skal Databehandleren straks sende anmodningen videre til den Dataansvarlige.

9.4.9. Databehandleren bistår med passende tekniske og organisatoriske hjælpemidler, den Dataansvarlige med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelser til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder som nærmere fastlagt i persondataforordningens kapitel III.

9.5. Særligt om overførsel af oplysninger til underdatabehandlere eller tredjeparter

9.5.1. Databehandleren er, som naturligt led i WEBSHIPPER løsningen, berettiget til at videregive personoplysningerne til den Dataansvarliges øvrige databehandlere, i form af fragtfirmaer, og endvidere er Databehandleren berettiget til at udveksle personoplysningerne med toldmyndighederne.

5.2. Databehandleren må derudover kun videregive eller overlade personoplysninger til tredjeparter eller underdatabehandlere efter forudgående aftale med den Dataansvarlige. Databehandleren kan dog videregive eller overlade personoplysninger uden den Dataansvarliges instruks, hvis det følger af lovgivningen.

9.5.3. Hvis Databehandleren overlader personoplysninger til en anden databehandler (underdatabehandler), er Databehandleren forpligtet til at indgå en underdatabehandleraftale med underdatabehandleren, hvori underdatabehandleren over for Databehandleren er bundet på minimum samme vilkår, som fremgår af nærværende afsnit 9.

9.5.4. Databehandleren skal underrette den Dataansvarlige, såfremt Databehandleren har planer om udvidelse af kredsen af underdatabehandlere og/eller erstatning af eksisterende underdatabehandlere med andre.

9.5.5. Databehandleren må ikke overføre personoplysninger til 3. lande som EU kommissionen ikke har vurderet til at være sikre 3. lande.

9.5.6. Hvis oplysningerne overføres til udenlandske underdatabehandlere, skal det fremgå af databehandleraftalen jf. pkt. 9.5.3, at underdatabehandleren skal overholde EU’ s persondataforordning og den til enhver tid gældende persondatalovgivning i øvrigt. Underdatabehandlere etableret i EU-lande med særlige lovgivningsmæssige krav vedrørende databehandlere, skal tillige overholde disse krav.

9.6. Varighed af databehandlingen

9.6.1. Behandlingen af persondata efter nærværende aftale, fortsætter indtil det mellem parterne indgåede WEBSHIPPER abonnement ophører.

9.6.2. I tilfælde af ophør af abonnementet, er Databehandleren dog forpligtet af nærværende aftale, så længe Databehandleren har adgang til personoplysninger stammende fra den Dataansvarlige.

9.6.3. I tilfælde af WEBSHIPPER abonnementets ophør, er Databehandleren forpligtet til at slette eventuelle back ups og andre kopier af personoplysningerne.

9.6.4. Det præciseres dog som indskrænkning til de forudgående bestemmelser, at Databehandleren som følge af den danske bogføringslovgivning, af hensyn til at kunne dokumentere de ydelser/de forsendelser abonnementsbetalingerne dækker over, opbevarer de omhandlede persondata vedr. hver enkelt forsendelse, i op til 5 år efter forsendelsesåret. Herefter slettes de personhenførebare data, idet der herefter alene sker en arkivering af varens type, værdi/pris og modtagerlandet, mens øvrige oplysninger (modtagernavn og postadresse) slettes.

10. Lovvalg og værneting

10.1 Nærværende aftale reguleres af dansk ret.

10.2 Ethvert krav og enhver tvist, der udspringer eller på anden måde er forbundet med nærværende aftale, skal søges løst af parterne gennem forhandling. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten afgøres ved første instans af Retten i Aarhus.