Vilkår, betingelser og GDPR

Nærværende vilkår gælder for aftaler der indgås med WEBSHIPPER ApS.

Vilkår og betingelser version 5.0 er gældende fra og med d. 28 februar 2020.

WEBSHIPPER ApS

1.1.Aftalen indgås mellem dig/jer (i det følgende benævnt ”kunden”) og WEBSHIPPER ApS, CVR. nr. 35668934, Søndergade 2B 1. Sal, 8600 Silkeborg, e-mail:info@webshipper.com, tel. + 45 7199 3801.

2. WEBSHIPPER og licensrettigheder, samt brug af kunden som reference

2.1.WEBSHIPPER er en abonnementsbaseret onlinetjeneste til automatisering af fragtprocesser for kunden.

2.2.Tjenesten fungerer ved at WEBSHIPPER ApS’ online-systemer modtager oplysninger og data fra kunden vedrørende forsendelser med henblik på videre automatisering og håndtering af kundens fragtprocesser. Dette indbefatter bl.a. kommunikationen med, og booking hos kundens fragtleverandører, samt generering af pakkelabels (label med forsendelsesoplysninger som kunden påsætter pakker).

2.3.Nærværende vilkår gælder for alle abonnementer, produkter og tjenester fra WEBSHIPPER ApS, såvel som for gratis prøveabonnementer med det særlige forhold at gratis prøveabonnementer er uden omkostninger.

2.4.Kunden har udelukkende licens til at anvende tjenesterne og softwaren forbundet med WEBSHIPPER-løsningen så længe, at abonnementsperioden løber.

2.4.1.Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til WEBSHIPPER-systemet og den relaterede software, samt evt. hardware, tilkommer alene WEBSHIPPER ApS.

2.4.2.Kunden kan ikke overdrage abonnementet og den tilhørende licens til tredjemand. Ydermere må den relaterede software ikke anvendes på enheder, som ikke ejes eller kontrollers af kunden.

2.4.3.Kunden må ikke kopiere, videreformidle, opdele, modificere eller udarbejde afledte værker af softwaren associeret med WEBSHIPPER-løsningen. Ydermere må der ikke udføres dekompilering, reverse engineering eller på anden vis gøres forsøg på at udvinde kildekoden til softwaren, opdateringer af denne eller dele heraf. Forsøg på dette udgør brud på de intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende WEBSHIPPER ApS.

2.5.Kunden giver samtykke til, at WEBSHIPPER ApS kan indsamle og anvende tekniske, ikke personhenførbare data og relateret information, inklusiv, men ikke begrænset til, information om kundens enheder, system og software med henblik på at gennemføre opgraderinger, forbedre produktet, produkt support eller andre ydelser.

2.6.Kunden giver samtykke til, at WEBSHIPPER ApS kan benytte kundens navn og logo i referencemæssig sammenhæng på alle websider, der ejes af WEBSHIPPER ApS.

3. Abonnementstyper

3.1. En abonnementsperiode løber i 30 dage.

3.2. Abonnementstyperne ESSENTIALS, PRO, ADVANCED og ENTERPRISE indeholder et maksimalt antal forsendelser pr. abonnementsperiode, som kan benyttes frem til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Ydermere sætter de nævnte abonnementstyper et forbrugsloft over antallet af ordresystemer, brugere, transportører og printere som kunden kan opsætte uden merberegning.

3.3. Yderligere forsendelser, ordresystemer, brugere, transportører og printere, samt andre udvidelser eller tilkøb, prissættes i kundens kontrakt med WEBSHIPPER ApS.

3.4.Abonnementstypen UNLIMITED indeholder et mindsteantal forsendelser pr. abonnementsperiode som vil blive faktureret uanset antallet af anvendte forsendelser. Ydermere indbefatter denne abonnementstype ikke begrænsninger for antallet af forsendelser, ordresystemer, brugere, transportører eller printere.

3.5.Abonnementstypen UNLIMITED prissættes i kundens kontrakt med WEBSHIPPER ApS.

4. Fakturering og faktureringsperioder

4.1.BUSINESS-, PRO-, PRO PLUS-, PRO PREMIUM- og ENTERPRISE-abonnementer faktureres bagud med 90 dages faktureringsperioder. Dagen efter udløbet af hver tredje fortløbende 30 dages abonnementsperiode modtager kunden en faktura vedrørende de tre forudgående abonnementsperioder samt evt. yderligere forsendelser, udvidelser og andre tilkøb i faktureringsperioden.

4.2.UNLIMITED-abonnementer faktureres bagud med 30 dages faktureringsperioder. Dagen efter udløbet af hver 30 dages abonnementsperiode modtager kunden en faktura vedrørende den forudgående abonnementsperiode samt evt. yderligere forsendelser, udvidelser og andre tilkøb i faktureringsperioden.

4.3.Ved manglende anvendelse af mindsteantallet af forsendelser pr. abonnementsperiode i et UNLIMITED-abonnement vil kunden blive faktureret med en abonnementspris, som svarer til mindsteantallet af forsendelser for den pågældende abonnementsperiode.

4.4.Faktureringsperioderne danner grundlag for beregning af opsigelsesvarslet efter pkt. 6.4.

5A. Overskridelse af det maksimale antal forsendelser (WEBSHIPPER v1)

5A.1. Nærværende afsnit gælder, hvis kunden anvender version 1 af WEBSHIPPER-platformen.

5A.2.Overskrides det maksimale antal forsendelser pr. abonnementsperiode indenfor indeværende abonnementsperiode, vil kundens abonnement automatisk blive opgraderet til den næste abonnementstype i rækken.

5A.2.1.Overskrides det maksimale antal forsendelser i et BUSINESS-abonnement indenfor indeværende abonnementsperiode, vil kundens abonnement automatisk blive opgraderet til et PRO-abonnement.

5A.2.2.Overskrides det maksimale antal forsendelser i et PRO-abonnement indenfor indeværende abonnementsperiode, vil kundens abonnement automatisk blive opgraderet til et PRO PLUS-abonnement.

5A.2.3.Overskrides det maksimale antal forsendelser i et PRO PLUS-abonnement indenfor indeværende abonnementsperiode, vil kundens abonnement automatisk blive opgraderet til et PRO PREMIUM-abonnement.

5A.2.4.Overskrides det maksimale antal forsendelser i et PRO PREMIUM-abonnement indenfor indeværende abonnementsperiode, vil kundens abonnement automatisk blive opgraderet til et ENTERPRISE-abonnement.

5A.2.5.Overskrides det maksimale antal forsendelser i et ENTERPRISE-abonnement indenfor indeværende abonnementsperiode, vil kunden blive kontaktet af WEBSHIPPER ApS med henblik på forhandling om opgradering til et UNLIMITED-abonnement.

5A.3.Når kundens abonnement opgraderes grundet overskridelse af det maksimale antal forsendelser pr. abonnementsperiode, vil kunden fremadrettet blive faktureret den aktuelle abonnementspris for det opgraderede abonnement, som er gældende ved opgraderingens ikrafttræden.

5A.3.1.Ved opgradering til et UNLIMITED-abonnement vil der blive fastsat en fast pris pr. forsendelse baseret på kundens forsendelsesvolume.

5A.4.Når kundens abonnement opgraderes efter pkt. 5A.2 begynder det opgraderede abonnement at løbe, og det nuværende antal anvendte forsendelser nulstilles, fra og med dagen, hvor det maksimale antal forsendelser pr. abonnementsperiode for den tidligere abonnementstype blev overskredet. Nye faktureringsperioder for det opgraderede abonnement, på 90 eller 30 dage afhængigt af abonnementet jf. afsnit 4, løber ligeledes fra og med dagen, hvor det maksimale antal forsendelser pr. abonnementsperiode for den tidligere abonnementstype blev overskredet.

5A.5.Der betales fuld abonnementspris for den tidligere abonnementsperiode, hvori det maksimale antal forsendelser blev overskredet, uagtet at den ikke var udløbet. Kunden vil derfor modtage en afsluttende faktura relateret til den tidligere abonnementstype.

5A.6.Når kundens abonnement opgraderes grundet overskridelse af det maksimale antal forsendelser pr. abonnementsperiode, er det fremadrettet faktureringsperioderne for det opgraderede abonnement, der danner grundlag for beregning af opsigelsesvarslet efter pkt. 6.4 og tilsvarende ved efterfølgende opgraderinger.

Ydermere begynder der ikke at løbe en ny uopsigelighedsperiode efter pkt. 6.3, og den eksisterende uopsigelighedsperiode beregnes fortsat fra datoen, hvor WEBSHIPPER ApS modtog kundens accept af den indledende abonnementsaftale.

5B.Overskridelse af det maksimale antal forsendelser ellerforbrugsloftet (WEBSHIPPER v2)

5B.1.Nærværende afsnit gælder, hvis kunden anvender version 2 af WEBSHIPPER-platformen.

5B.2.Ved overskridelse af det maksimale antal forsendelser pr. abonnementsperiode i et BUSINESS-, PRO-, PRO PLUS-, PRO PREMIUM- eller ENTERPRISE-abonnement vil der for den pågældende abonnementsperiode blive opkrævet et gebyr for alle yderligere forsendelser.

5B.3.Ved overskridelse af forbrugsloftet i et BUSINESS-, PRO-, PRO PLUS-, PRO PREMIUM- eller ENTERPRISE-abonnement vil der på fast basis blive tillagt en ekstra omkostning til den almindelige abonnementspris for alle yderligere ordresystemer, brugere, transportører og printere.

6. Varighed og opsigelse

6.1.Abonnementet begynder at løbe fra den dato, hvor WEBSHIPPER ApS modtager kundens accept af abonnementsaftalen. Ved prøveabonnementer begynder abonnementet at løbe fra kundens aktivering af prøveabonnementet.

6.2.Når en af parterne opsiger abonnementsaftalen efter bestemmelserne i pkt. 6.3, 6.4 og 6.6 løber abonnementet indtil udløbet af det angivne opsigelsesvarsel, jf. uopsigelighedsperioden. Prøveabonnementer udløber automatisk ved prøveabonnementets udløb.

6.3.Abonnementet er uopsigeligt fra kundens side i de første 90 dages abonnementsperiode. Dvs. at opsigelse ikke kan afgives af kunden før abonnementet har været i kraft i 90 dage.

6.4.Efter uopsigelighedsperiodens udløb kan abonnementet opsiges af kunden med et varsel svarende til perioden frem til udløbet af den aktuelle faktureringsperiode + 90 dage.

Eksempel:Efter uopsigelighedsperiodens udløb opsiges et BUSINESS-abonnement af kunden på et tidspunkt, hvor der er 35 dages løbetid tilbage af en given 90 dages faktureringsperiode: Abonnementet ophører ved udløbet af de 35 dage i den aktuelle faktureringsperiode + 90 dage, dvs. at abonnementet ophører 125 dage efter at WEBSHIPPER ApS har modtaget opsigelsen.

6.5.WEBSHIPPER ApS kan til hver en tid opsige abonnementet med et varsel svarende til den aktuelle faktureringsperiodes udløb + 90 dage.

6.6.Opsigelse skal fra begge parters side ske skriftligt (en mundtlig opsigelse er ikke en gyldig opsigelse), og opsigelsesvarslet regnes fra den dag, hvor at modparten har modtaget opsigelsen.

7. Priser og særaftaler

7.1.Den løbende abonnementspris, samt priserne på evt. tilkøb, fremgår af kundens kontrakt med WEBSHIPPER ApS.

7.2.Hvis kunden ønsker at tilkøbe ydelser, der ikke er inkluderet i abonnementsprisen og som ikke er særskilt prissat i kundens kontrakt, aftales prisen konkret med WEBSHIPPER ApS inden ydelsen leveres.

7.3.Alle priser er angivet ekskl. moms medmindre andet fremgår, og alle transaktioner som betales med kreditkort eller debetkort tilføjes et gebyr svarende til gebyret som betales til betalingsudbyderen. Alle betalinger som foretages via bankoverførsel vil blive pålagt et gebyr på 50 kr.

8. Ansvar og mangler

8.1.WEBSHIPPER ApS yder ingen garanti og begrænser sit erstatningsansvar overfor kunden til et niveau, hvor det aldrig kan overstige det vederlag som kunden har betalt for sit abonnement, og under alle omstændigheder maksimalt kr. 10.000.

8.2.WEBSHIPPER ApS bærer – uanset graden af uagtsomhed – intet ansvar for nogen form for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, avancetab, tidstab, tab af data, tab af goodwill, manglende opnåelse af forventede besparelser m.v.

8.3.WEBSHIPPER ApS er berettiget til at lade afhjælpning eller omlevering foretage af servicepartnere.

9. Persondataretlige bestemmelser – Om forholdet mellem kunden som dataansvarlig og WEBSHIPPER ApS som databehandler

9.1.Tjenesten som udbydes af WEBSHIPPER ApS er en platform til automatisering af fragtprocesser for kunden, og som naturligt led heri behandler WEBSHIPPER ApS diverse persondata på kundens vegne. Det drejer sig om data vedrørende kundens egne kunder, dvs. data vedr. de personer, som er modtagere af kundens forsendelser.

Nærværende afsnit vedrører forholdet mellem den dataansvarlige(kunden) ogdatabehandleren(WEBSHIPPER ApS) i forbindelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (i det følgende benævnt “persondataforordningen”).

9.2De behandlede personoplysninger.

9.2.1.Databehandleren har som led i WEBSHIPPER-abonnementet adgang til, på den dataansvarliges vegne, at behandle følgende:

Navne og adresser på modtagerne.

Oplysninger om de enkelte varetyper, der skal afsendes og varernes værdi/pris.

9.3.Formålet med persondatabehandlingen og omfang.

9.3.1I naturlig sammenhæng med databehandlerens position som leverandør af en abonnementsbaseret løsning til håndtering af den dataansvarliges fragtprocesser vil personoplysninger blive behandlet og opbevaret af databehandleren. Ydermere vil databehandleren udveksle de behandlede personoplysninger med relevante tredjeparter i form af de fragtfirmaer den dataansvarlige benytter, og evt. toldmyndigheder.

9.3.2.Formålet med persondatabehandlingen er håndtering af den dataansvarliges fragtprocesser.

9.3.3.Databehandleren må alene behandle personoplysningerne i det omfang det er nødvendigt for driften af den dataansvarliges WEBSHIPPER-abonnement hos databehandleren, og/eller såfremt gældende lovgivning pålægger databehandleren at behandle oplysningerne i øvrigt.

9.3.4.Fragtfirmaerne som persondata videregives til, som led i nærværende aftale, er kundens databehandlere, og dermed ikke WEBSHIPPER ApS’ databehandlere. I den forbindelse har WEBSHIPPER ApS alene en formidlende funktion mellem kunden og kundens eksisterende databehandlere.

9.4.Databehandlerens forpligtelser

9.4.1.Databehandleren må alene behandle de omhandlede personoplysninger i overensstemmelse med den dataansvarliges instruks. – Det vil sige den instruks der ligger i WEBSHIPPER-løsningen gående ud på, at databehandleren skal håndtere fragtprocesser for den dataansvarlige.

9.4.2.Databehandleren er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivning, og skal omgående underrette den dataansvarlige såfremt en instruks fra den dataansvarlige, efter databehandlerens mening, er i strid med persondataforordningen eller dansk persondataret i øvrigt.

9.4.3.Databehandleren skal anvende passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at sikre, at personlysningerne ikke tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen, herunder skal databehandleren iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige efter persondataforordningens artikel 32.

9.4.4.Databehandleren er forpligtet til, uden unødig forsinkelse, at give den dataansvarlige meddelelse om brud på datasikkerheden. Databehandleren skal i den forbindelse oplyse den dataansvarlige om:

  • Karakteren af bruddet på sikkerheden.
  • Om muligt, typen og antallet af berørte registrerede samt typen af berørte personoplysninger og antallet af berørte registreringer af persondataoplysninger.
  • De foranstaltninger som databehandleren har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.
  • De sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden.

9.4.5.Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

9.4.6Databehandleren skal fremkomme med alle de oplysninger, der er nødvendige for at påvise, at databehandleren overholder persondataforordningens artikel 28, herunder skal databehandleren give mulighed for, og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige. Inspektioner og revisioner sker i enhver henseende for den dataansvarliges regning.

9.4.7.Databehandleren skal sikre og påse at de personer, der hos databehandleren er autoriseret til at håndtere personoplysninger har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

9.4.8.Hvis en registreret anmoder databehandleren om adgang til, og indsigt i den pågældendes personoplysninger skal databehandleren straks sende anmodningen videre til den dataansvarlige.

9.4.9.Databehandleren bistår, med passende tekniske og organisatoriske hjælpemidler, den dataansvarlige med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelser til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder som nærmere fastlagt i persondataforordningens kapitel III.

9.5.Særlige bestemmelser om overførsel af oplysninger til underdatabehandlere eller tredjeparter.

9.5.1.Databehandleren er, som naturligt led i WEBSHIPPER-løsningen, berettiget til at videregive personoplysningerne til den dataansvarliges øvrige databehandlere i form af fragtfirmaer, og endvidere er databehandleren berettiget til at udveksle personoplysningerne med toldmyndighederne.

9.5.2.Databehandleren må derudover kun videregive eller overlade personoplysninger til tredjeparter eller underdatabehandlere efter forudgående aftale med den dataansvarlige. Databehandleren kan dog videregive eller overlade personoplysninger uden den dataansvarliges instruks, hvis det følger af den til enhver tid gældende lovgivning.

9.5.3.Hvis databehandleren overlader personoplysninger til en anden databehandler, dvs. en underdatabehandler, er databehandleren forpligtet til at indgå en underdatabehandleraftale, hvori underdatabehandleren forpligtes til at overholde minimum samme vilkår, som fremgår af nærværende afsnit.

9.5.4.Databehandleren skal underrette den dataansvarlige, såfremt databehandleren har planlagt at tilføje eller udskifte en eller flere underdatabehandlere.

9.5.5.Databehandleren må kun overføre personoplysninger til et tredjeland, når EU-kommissionen har fastslået, at der i det pågældende land er sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

9.5.6.Hvis oplysningerne overføres til underdatabehandlere udenfor EU og EØS skal det udtrykkeligt fremgå af underdatabehandleraftalen jf. pkt. 9.5.3, at underdatabehandleren pålægges at overholde persondataforordningen og den til enhver tid gældende persondatalovgivning i øvrigt. Ydermere gælder dette krav også for underdatabehandlere i EU- og EØS-lande, hvor der ved lov er fastsat specifikke bestemmelser om databeskyttelse.

9.6.Varighed af databehandlingen

9.6.1.Behandlingen af persondata efter nærværende aftale, fortsætter indtil abonnementets ophør.

9.6.2.I tilfælde af abonnementets ophør er databehandleren dog forpligtet af nærværende aftale, så længe databehandleren har adgang til personoplysninger stammende fra den dataansvarlige.

9.6.3.I tilfælde af abonnementets ophør er databehandleren forpligtet til at slette alle eventuelle kopier af personoplysningerne, jf. pkt. 9.6.4.

9.6.4.Databehandleren er, som følge af den danske bogføringslovgivning, forpligtet til at opbevare de relevante persondata vedr. hver enkelt forsendelse i op til fem år efter forsendelsesåret af hensyn til, at kunne dokumentere de ydelser og forsendelser som abonnementsbetalingerne dækker over. Herefter slettes de personhenførebare data idet der alene sker en arkivering af varetyper, værdi/pris og modtagerlandet, mens alle øvrige oplysninger (såsom modtagernes navne og adresser) slettes.

10. Værneting

10.1Nærværende aftale reguleres af dansk ret.

10.2Ethvert krav og enhver tvist, der udspringer af, eller på anden måde er forbundet med nærværende aftale skal søges løst af parterne gennem forhandling. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed skal tvisten afgøres i første instans ved Retten i Aarhus.Es